"B"

1. květen 2010 | 03.06 |
› 

 • Bába porodní - nemoc, případně smrt
 • Babičku s vmoučetem viděti - rozmnožení rodiny
 • Babka (chroust) na stromě, nebo v povětří - zamilovanost; babky chytati - nevděk
 • Bábovku viděti - užitek; jí péci - hojnost; bábovku jísti - dobré časy
 • Bábu s dítětem ke křtu jdoucí viděti - ve všem nezdar
 • Bábu potkati - mrzutost; bábu na trhu viděti - hádka
 • Bábu u ženy těhotné viděti - slouhá nemoc
 • Babilonskou věž viděti - ztráta řeči; na ní lézt - chorobné nohy
 • Bačkory viděti - dlouhý věk, nebo cenný dar 28/68; Bačkory roztrhané na nohou míti - nedostatek, ale také veselost 17/32
 • Badyán - pozvání k hodům, k hostině
 • Bagr (rýpadlo) při vodních pracech -  různice
 • Bagouna viděti - nečistá žáost, nebo také zasnoubení 6/67; Bagouna porážeti - nemoc od žaludku; Bagounem býti - duševní choroba 36
 • Bahno - zimnici; v bahně se broditi - tajná nemoc; v bahně se topiti - velké tělesné utrpení.
 • Bachusa (Bakusa) pochovávati - žádné starosti
 • Báchorky čísti, nebo slyšeti - nedůvěra
 • Bájky o zvířatech - radost z dítěte
 • Bajonet viz: bodák

  ch023

 • Bál slaviti - naděje na výhru
 • Baldachýn - sláva a čest
 • Baldrián (kozlík) viděti, neb trhati - choroba srdce
 • Baldriánové kapky užívati - ulehčení
 • Balet viděti - faleš, nebo falešný přítel 78
 • Baletka - ztráta peněz, nebo cti
 • Baletnice - velká ztráta peněz 2/47/79
 • Baletní mistr - přátelé tě opustí
 • Balíček od cukráře - potěšení; balíček jakýkoliv posílati, nebo zahazovati, ztratiti - ztráta nejmilejšího; balíček otvírati - překvapení
 • Balík zavřený - tajemnství; otevřený - prozrazené tajemství
 • Balkón videti - nic se neutají; na balóně dlíti - zvědavost sousedů; z balkónu skákati, nebo padati - tělesný úraz
 • Balón viděti - zklamání; v něm letěti - nestále štěstí
 • Balónek dětský viděti, nebo pouštěti - žádný zisk
 • Balsám (balšám) v květu viděti - úleva v nemoci; k němu čichati - úplné uzdravení
 • Balvan viděti - velká starost; balvan z vrchu se řítící nebo shozený - nepřátelský úmysl; balvan před sebou valiti, na vůz nakládati - čeká tě obtížná práce; balvan rozbíjeti -  hledání pomoci
 • Balzám - vyhojení
 • Balzámem se mazati viděti - čelí k veselé mysli a zábavám 22
 • Balzamíny kvetoucí - krátká radost
 • Bambitka - viz: pistol
 • Bambus - trest
 • Banán - nemoc
 • Bandaska prázdná - škoda; plná - užitek
 • Banda viz: kapela
 • Bandažista - bolesti v životě
 • Bandit viz: loupežník
 • Banderium viděti - vzácná návštěva; býti jeho členem - budeš muset řečnit
 • Bandor (bandur) jísti, nebo viděti - užitek
 • Banka - peněžitý dar
 • Bankovku dáti - škoda; dostati - užitek
 • Bankovky nalézti - ztráta peněz; ztratiti - prospěch; měniti - nedostatek 3/65/89
 • Bankéř - lstivost
 • Bankovní úředník - zasnoubení
 • Bankrot viz: úpadek
 • Báň na věži viděti - vysoké postavení; na báň lézti - životu nebezpečný podnik
 • Baňka hliněná, prázdná - škoda; plná - užitek
 • Baňky někomu sázeti - nemoc krve
 • Baňky sázet viděti - hřích na vlastní krvi, nebo také žaloba 43
 • Barák viděti - buď dobré nadějě 40
 • Barák roztrhaný - zdědění domu
 • Baráčník - spor s domácím
 • Barchet - zmenšení příjmů
 • Barikáda - překážky
 • Barona viděti, či s ním rozmlouvati - dobré místo, nebo také ženě nevěru, mužům závist znamená 2/45
 • Barvičky malířské viděti - sláva umělecká
 • Barvínek zelený trhati - radost
 • Barvírna - klepy
 • Barvíře potkati - namilá domluva; barvíře při práci viděti - ztýrání
 • Barviti vlasy nebo vousy - ztráta peněz
 • Barvu bílou viděti - nevinnost, čistotu; barvu černou - smutek, někdy též svatbu; barvu červenou - radost, lásku; barvu hnědou - svatbu s vdovou; barvu modrou - víru, důvěru, věrnost; barvu šedou - svatbu s vdovcem; barvu zelenou - naději; barvu zelenou - naději; barvu žlutou - závist; barvu fialovou - utrpení; barvu růžovou - krásnou budoucnost; barvu stříbrnou - dlouhý věk; barvu zlatou - spokojené stáří; barvy pestré, křiklavé viděti - nevěrnost
 • Bas zpívati - hluboký zármutek
 • Basistu zpíva slyšeti - nespokojenost, nebo také hádka 33/50
 • Basu hrát slyšeti - uvěznění; na basu hráti, nebo v ruce jí zvučící držeti - těžký žalář, nebo také značí, že nejsi pánem ve svém domě; basu nésti - mrzutost; basu rozbitou viděti - zlá rvačka; basu kupovati - štěstí se dostaví; basu prodávati - očekávané štěstí tě mine; basu darem dostati - různice; basu ukradnouti - soud 34/78
 • Báseň čísti, přednášeti - omrzelost, ale též spokojené sousedství 36; přednášeti slyšeti - blahobyt v rodině 21
 • Báseň skládati - nevděk
 • Básně nevázané - nestálost
 • Básně vázané kupovati - škoda; někomu darovati - malá radost; prodávati - mrzuté odbytí
 • Básník - nouze
 • Báti se a nevěděti čeho - zlé znamení; báti se člověka - starost; báti se zvířete - nebezpečí; báti se strašidel - duševní nemoc; báti se nějaké pohybující, nebo příšerné věci - soužení; báti se tmy, nebo bouřky - zklamání; báti se vody - smrt utopením; báti se anděla - dobré pořízení; báti se Boha - znamená vždycky dobré; báti se ženy - rozbroje v domácnosti a sváry; báti se ohně - popálení, horká nemoc 30
 • Batolátko - zbytečná starost
 • Bavlněný šat - uskrovnění, bavlnu kupovati, nebo prodávati - malý zisk; bavlnu vinouti - mnoho práce; bavlněné zboží, či jiné věci - nejistota 37
 • Bavlna bílá - pomoc v nouzi; červená - radost; černá - nezdar, nemoc; bavlna jiných barev - zbavíš se dluhů
 • Bavorské pivo píti - bolení hlavy
 • Bazalku kvetoucí - spokojenost; bazalku trhati - lehké zaměstnání; bazalku zalévati - slzy a pláč
 • Bazén (bassin) - pláč
 • Bázeň z něčeho míti - statečnost
 • Bazilišek - pomluva, nepřátelství
 • Bažanta letícího viděti - potěšení; bažanta chytnouti - pozbudeš lásky, ale také může značit, že nová láska se v tvé srdce vloudí; 1/56 bažanta na stůl strojiti - dobré časy; bažanta jísti - odpuštění, ale také čest 12/59; bažanty stříleti - vyražení; bažanty zabité kupovati, mrtvého viděti, nebo nesti - ztráta, ale také ztráta dobrého přítele 7
 • Bažantnice - dobré bydlo, ale také buď opatrný v podnikání 11
 • Bečka prázdná - nouze; plná - užitek
 • Bečku soli viděti - trvalé štěstí
 • Bednáře pracujícího viděti - velká úroda; 3/42 bednáře zahálejícího - pohroma
 • Bedna prázdná - zlost; plná - veselost
 • Bednu nésti - větší mzdu; bednu darovati, nebo prodati - škoda; bednu kupovati, nebo obdržeti - prospěch; bednu obdržeti prázdnou - sňatek; bednu rozbitou viděti - zmařený podnik; bednu štípati - nedostatek; bednu zatloukati - pohřeb; bednu otvírati - zvědavost; bednu vézti - hojnost práce; bednu padající viděti - úraz 8/60hv012

eblog.cz/wp-content/uploads/eblog.cz/1ivetta/hv012.gif" title="hv012" class="aligncenter size-full wp-image-800">

 • Bednička doutníků - úbytě
 • Bedra vlhká - četné potomstvo - mnoho dědiců; 81 bedra nečistá - zoufalství; bedra veliká - zdravé děti; bedra slabá, zemdlelá - neplodnost, nebo též zármutek 27/78
 • Bedrník viděti, nebo jísti - stále zdraví
 • Bedruňka (brouček slunéčko) - pěkná pohoda na cestu
 • Bědovati, bědování slyšeti - veselost
 • Běhatio závod - choré nohy
 • Běhavku míti - někdy nemoc, někdy zisk
 • Běhoun stolní vyšivati - útěcha
 • Bělásek - škoda
 • Bělici viděti - peníze; chytiti - prospěch; bělici jísti - krční neduh, ale také pohroma některého údu těla 39
 • Bělidlo (plajch) do prádla - očištění z nařknutí
 • Bělidlo, kde se plátno bílí, viděti - nemoc
 • Benefice - příjmy
 • Bengál - neškodný oheň
 • Benzín - rychlé vyřízení
 • Beran na pastvě - užitek; beran utíkající - radostná zpráva; berana zabíjeti - zármutek; beran z kůže stažený - chudoba; beran trkající - nepřátelství; beran černý - smrt; berana slyšeti bečeti - žalost; beran ze stáda uběhnuvší - někdo z rodiny ubude; berana prodávati, či kupovati - poctivost v jednání
 • Beran (k zatloukání) - násilí
 • Beránka stříhati - oddanost; beránka v náručí chovati - brzké křtiny; beránka psem honěného viděti - pronásledování; beránek vlkem uchvácený - ztráta pannenství
 • Beránky na obloze viděti - přírůstek v rodině
 • Berly viděti - čipernost; o berlých choditi - očekávané dlouho nepříjde; o berlu se opírati - trapná nemoc; berlou hroziti - nezhojitelná nemoc
 • Berla biskupská - důstojenství
 • Berní, berní úřad - vydání
 • Besídka - spokojený život
 • Betlém viz: jesličky
 • Beton - změna dlouho nenastane
 • Bez modrý - povýšení, bez bílý - svatba
 • Bezbožné řeči - urážka na cti
 • Bezinky trhati - někdo tě očerní
 • Bezové thé vařiti, píti - naděje v uzdravení
 • Bezovými listy se obkládati - chladnost
 • Běžeti až k cíli - šťastný výdělek; běžeti chtít a nemoci z místa -  mrtvice, nebo také veliké namáhání 8; běžeti za vozem - chudoba; běžeti k vodě - zoufalé myšlenky; běžeti k vlaku - útěk z domova; běžeti za člověkem - přátelství; běžeti za zvířetem - velký shon; běžeti před zvířetem - ohrožuje Tě nepřítel, nepřátelství 11/62; běžeti s mužským - společnost; běžeti se ženou - milostné pletky; s dítětem - nevinná radost; běžeti s těžkým břemenem - ztráta síli; běžeti s psaním - důležitá novina; běžeti do kopce - pomalý zdar; běžeti po schodech - stěhování; běžeti pro doktora - nemoc; pro kněze - mrzutost; pro bábu - nešťastné slehnutí; pro strážníka - zloděj v domě, nebo v domácnosti; běžet v dešti - vodnatelnost; ve sněhu - blednička; běžeti v dešti a větru - domácí výstupy; běžeti ve tmě - potká tě něco hrozného; běžeti po čtyřech - tvůj známý ztratí rozum; běžeti a padnouti - nezdar v započaté práci; běžeti po rukou - převrácené hospodářství; běžeti bos - drahota; v punčochách - nehospodárnost; běhati o závod - velká tělesná námaha 11
 • Bible - pokoj a mír v rodině
 • Bicykl - rychlá zpráva
 • Bič viděti - spravedlivý trest; bičem mrskati - někdo je s tebou nespokojen, nebo také marné přemlouvání blízké osoby 15/77
 • Bída v domě - úsměšky
 • Bidlo - někdo Ti chce ublížit; je-li bidlo zlomeno - nepodaří se mu to
 • Biftek upravovati - rychlé odcestování; biftek jísti - lehká nemoc
 • Bílek vaječný píti - nechuť k jídlu; bílek rozlíti - někdo tě ošidí
 • Biletář - poctivost
 • Bíliti prádlo - nemoc; bíliti zdi - požár
 • Biograf viděti - radost; v něm býti - rozkoš
 • Biret viz: čepice
 • Biřmování - budeš požádán o kmotrovství
 • Biskit (piškot) jísti - varuj se nestřídmosti; biskid do vína namáčeti - opilství; z biskitu nemluvněti cumlíček dělati - starosti a nedostatek
 • Biskupa u oltáře nebo v průvodu viděti - sláva; biskupa potkati - znamená cestu na faru; s biskupem mluviti - vyznamenání, pochvala, nebo šťastné pořešení v počínání 12/61; s biskupem v kočáře jeti - stáří bezstarostné; s biskupem stolovati - častý půst; biskupa na pohřbu viděti - slavná svatba, ale také může značit velké neštěstí; biskupa tančícího viděti - šťastný život, nebo také vzejde ti škoda na dobytku 4/53; při Božích službách viděti - dobrá novina 26/45; seděti viděti - proces 32;
 • Bíti člověka - soudní pokuta, nebo pomluva 4/69; bíti zvíře - vyšetřování; bíti ďábla - vysvobození z něčeho; bíti do věci neživé - různice; bíti svou manželku - nevěra 2/7
 • Bitva vojenská - zvýšení daní, nebo potěšení 9/52; bitva námořní - škoda z vody vzešla
 • Bizamový rukávník - bohatství
 • Blahobyt někde viděti, v něm žíti - velká bída
 • Blanické rytíře viděti - nenadálá pomoc
 • Bláto na cestě - překážky; bláto na obuvi, na šatu, na rukou míti - nepoctivé jednání; blátem po někom házeti - pomluva; upadnouti do něj - škoda a ztráta 34
 • Blatouch viděti trhati - nečisté myšlenky
 • Blázinec - moudrá rada; v něm se nacházeti - dostaneš se na vyšší místo 39
 • Blázna viděti - rozumné počínání; blázna mluvit, nebo zpívat slyšeti - pravdivé řeči, ale též oklamání 5/85 ; blázna zuřivého viděti - veliká radost; blázna v košili viděti - odhalená lež; bláznem býti - bezstarostnost, dlouhý život 6; bláznivou ženštinu viděti - sváry k očekávání 28/29
 • Blaženým se cítiti - zbavení se dluhů
 • Blbého viděti - nestálost ve všem
 • Bledý obličej viděti - stud
 • Blechu na ruce míti - psaní na cestě; blecha na těle, nebo v oděvu - rozčílení; blechy chytati - velké namáhání, nebo také odstraníš zlo vzniklé Tvou nepozornosti 9/86; blechy kousající cítiti - bolení zubů; od blech býti pokousán - bohatství 17;  blech mnoho spatřiti - velký zármutek 22/80; blechy skákající viděti - zábava, nebo také pěkné počasí 19; blechy zabíjeti - zbavíš se nepřátel; blechy na zvířatech - nákaza
 • Blesky na obloze viděti - osvícení rozumu; bleskem udeřen býti - leknutí; blesk na někoho sletěti viděti - neštěstí; blesk spadnuvší na dům - velká škoda; blask sletící do vody - netušené zamilování; blesk podpalující strom - ujdeš nebezpečí; blesk lítající ve světnici - nesváry domácí; blesk na divadle viděti - podvod a klam
 • Bleskovku lampu hořící viděti - noční touhy; bleskovku nalévati - pozor na oheň; bleskovku rozbíti - smrt
 • Blikavého viděti - oslepnutí; blikavým býti - uzdravení z očního neduhu
 • Blín trhati - zlé znameníhsmijdjpg
 • Blíti aneb dáviti se - krátká, nepatrná nemoc 18/36/44
 • Blizna - nepříjemnost
 • Blížence viděti - dvojčata
 • Blok viděti, nebo trhati - ubývání majetku
 • Blonďáka viděti - panna tě vyslyší; blondýnu viděti - vyslyší tě mládenec; blonďáka, nebo blondýnu vidí-li ženatý, nebo vdaná - nevěra; blond vlasy míti - prohřešek v lásce, nebo v manželství
 • Blouditi po ulicích - hledání známosti; blouditi po lese, polých a lukách - zapomenutí; bloudící po skalách, či kolem vody - zoufalství; blouditi po síních - výpověď z bytu; blouditi pod zemí - žádná naděje; blouditi po silnici - krutá starost
 • Blouzniti v nemoci - tajemství; blouznícího viděti, nebo slyšeti - trápení
 • Bludičky viděti, za nimi jíti - svedení ke zlému, nebo také mrzutost 42; bludičkám utéci, nebo je zaháněti - vítěztví
 • Bludiště (labyrint) - nenajdeš rady
 • Bludiště (zahradní) v něm se procházeti - do zlých okolností se zapleteš 42
 • Blumy na stromě - prozrazení; blumy utržené viděti, nebo je jísti - nemoc
 • Blůza - krátký život
 • Boa viděti, či nositi - bolení v krku
 • Bobek, na bobku seděti viz: dřep
 • Bobkový list - zdravému žaludeční neduh, nemocnému chuť k jídlu; zdáli se však ženám o bobkovém listí - nenadálý porod 7
 • Bobkový věnec - sláva, věřejné uznání
 • Bobky kozí viděti, neb sbírati - znenáhlý blahobyt, nebo mnoho zbytečných starostí 40
 • Bobra viděti - vzácný nález; bobra hoiniti do vody - nebezpečí utonutí; bobra zabíti - smrt vzdáleného příbuzného; bobra vycpávati - špatně placená práce
 • Bobří kožich - blahobyt
 • Bobule na stromě - půjdeš do společnosti
 • Boby viděti - hojnost dětí; boby trhati - starost s dětmi; boby vařiti, či jísti - nemocné dítě
 • Bodák vojenský - ubráníš se svým nepřátelům
 • Bodati špičatým nástrojem - poranění; bodnouti se - pozor, ať neprohloupíš!
 • Bodlák na cestě, nebo na poli - neúroda; bodlák trhati - ztráta krve; bodlákem zarostlé místo - máš mnoho závistníků; do bodláčí padnouti - varuj se špatných druhů!
 • Boha viděti - dobré znamení; Boha chváliti, jeho hlas slyšeti, s ním rozmlouvati - velké štěstí; Boha prositi, o pomoc vzívati - vyslyšení; Bohu se rouhati - trest za hříchy
 • Boháče viděti, s ním mluviti - škoda na majetku, nebo také zdar ve všem 6/18; boháčem býti, nebo se jím státi - chudoba; boháče zabíti - žalář
 • Bohatství nekde viděti - starosti; bohatství si přáti - upadání do nouze
 • Bohatýra viděti - v krátkém čase ztloustneš; bohatýrem býti - moc a úcta
 • Bohéma (svobodného umělce viděti) - budeš požádán o půjčku; bohémem býti - zlý život; s bohémy se veseliti - krátká radost
 • Bohoslovce viděti -odříkání
 • Bohoslužbě obcovati - necudnost; jí vzívati, klaněti se jí - dlouhotrvajcí bolestný neduh
 • Bochánek viděti, kupovati - peníze; bochánek péci - štěští; bochánek krájeti, jísti - velká výhra
 • Bochník chleba malý - nedostatek, drahota
 • Bochník chleba velký - hrozná bída, vyhoření
 • Boj viděti - leknutí; boje se zúčastniti - šťastný konec; z boje utéci - hanba
 • Bojiště po bitvě viděti - zármutek
 • Bojovati s obludami - nebezpečný podnik; bojovati s duchy, strašidli a čarodějnicemi - smíření; bojovati s andělem - dobré úmysly; bojovati s ďáblem - zlé úmysly; bojovati s dravými zvířaty - soužení
 • Bojovníka viděti - zdraví a statečnost
 • Boky - velké viděti míti - naděje na potomstvo, nebo také oženíš se brzy a budeš mít hezké děti 9/18; boky slabé, hubené - mrzutost mezi manželi; boky umělé viděti, nositi - faleš; zdá-li se ti, že máš bok poraněný - budeš mít zármutek, nemoc, nebo strátu dětí
 • Boláky - vyražení
 • Bolehlav - zlé znamení
 • Bolest cítiti - chvilková radost; bolest na jiném viděti, o bolesti slyšeti - budeš požádán o pomoc
 • Boleta celního úřadu, boleta na houby - špatná odměna
 • Bonbon - všechno dobré
 • Bonu s dětmi viděti - touha po lásce
 • Borax - nakažlivá nemoc
 • Borovice - osamělost
 • Borová mast, borová voda - oční neduh
 • Borůvky viděti - rozkoš lásky; borůvky trhati - nestálost v lásce; borůvky jíst - nemoc z nevyslyšené lásky, nebo zhrzená láska 6/17
 • Bořiti se v blátě - hanba; bořiti se na ledě - nevinné nařknutí; bořící se dům - škoda z lichvářství
 • Bosého viděti - revmatismus; bos choditi - pokritectví
 • Botanika viděti - radost
 • Botanická zahrada - potěšení
 • Boty nové - dobrá zpráva; boty staré a roztrhané - zlá zpráva; boty přes rameno, nebo v ruce nésti - malý dárek; boty šíti, spravovati - malý zisk; boty zouvati - exekuce; boty obouvati - kuráž, nebo také nevěra 7/68; boty úzké nositi - zlost; boty s holinkami - odvedení ke kavalerii; boty cíditi, leštiti - marnivost; boty zamazané míti - pomluva; jednu botu ztratiti - smrt přítele; obě boty ztratiti - smrt manželů, nebo milovaného párku; boty hledati a nenajíti - zoufalé pokusy
 • Bouda hlídačská - buď opatrný; bouda psí - věrnost, nebo také od svých nepřátel budeš ponížen 29; boudu neb sklep na víno viděti, nebo v něm býti - různice, ale i žárlivost 2/68; Boudy na pouti, nebo komediantské - lehkomyslnost
 • Bouchačku viděti, nebo slyšeti - mrzutost
 • Bouchati pěsti na stůl - opilství; bouchati na dveře - stane se něco zlého; bouchati dveřmi - hněv
 • Boule - vzrůstající nebezpečí
 • Bourati zeď - svoboda; bourati stavení - vystěhování; bourati kostel, či most - válka
 • Bourec hedvábník - nové šaty
 • Bouře na moři - nedůvěra
 • Bouřku slyšeti - nesváry v domě; před bouřkou utíkati - na všechno dost času; před bouřkou se skrývati - ujíti nebezpečí; po bouři jasno viděti - všechno dobře dopadne
 • Boxovati - nesváry
 • "Boží požehnání” na stěně - spokojenost
 • "Boží muka” na silnici - radostná cesta
 • Boží umučení viděti - rodinné štěstí
 • Brada holá - nedostatek; brada zarostlá - hojnost peněz; bradu holiti - ztráta peněz; bradu dlouhou viděti - úšklebky; za bradu někoho bráti - zamilované myšlenky; bradu rukou opírati - zádumčivost; na bradě se škrábati - rozpaky, nesmělost; brada šedivá - starosti
 • Bradavice - nepřátelství; bradavice řezati, nebo kousati - špatné zvyky
 • Bradla viděti, na nich cvičiti - otužuj se!
 • Bradýře viděti - zlé svědomí
 • Brakovní koně viděti - jalové manželství
 • Brambory na poli viděti - radost; brambory prodávati, nebo kupovati malý zisk; brambory škrábati, loupati - odhalené tajemství; brambory jísti - hlad; brambory shnilé - ošklivá nemoc; brambory klíčící - těhotenství; brambory kopati - práce 4/46/87
 • Brána - neočekávaná návštěva; branou úzkou procházeti - náhlá smrt; bránu širokou viděti - všechno se podaří; brána pobořená - těžký porod; brána slavnostní (slavobrána) - čest
 • Brance (rekruta) viděti veselého - brzké námluvy; brance smutného -zaopatření svátosti umírajících
 • Brány k vláčení - krupobití
 • Brašna prázdná - dostatek; plná - nedostatek
 • Brašnář - dobrý přítel
 • Bráti peníze - bída; bráti cizí věci - soud
 • Bratra, bratrance viděti - přátelství; bratra umříti viděti - příbuzní budou dlouho živí; bratra zabíti - nepřátelé ti neuškodí
 • Bratrství si přísahati - nestálost; na bratrství píti - nedodržení slibu
 • Bratrstvo, člen jeho býti - podpora
 • Bravury dělati - nerozumný kousek
 • Brázdu na poli vyorati - ztracená věc se najde; brázdou choditi - hojná sklizeň
 • Brčál zelený viděti - veliká radost
 • Brčko doutníkové špičky hrýzti - hlad
 • Brdo v domě míti zisk 23/42
 • Brečeti - veselost
 • Brejle nositi- výnosné postavení; brejle čistiti - výslech; brejle rozbíti - mladý muž prohřeší se s ženskou; brejle si nasazovati - pátrání; brejle míti - čestné postavení 12/13; brejle si nasazovati - změna v úřadě
 • Brejlovec had - úskočnost, otrava
 • Breptati - nesmělost; breptavého slyšeti - posměch
 • Brevíř se modliti - rozjímání
 • Brikety uhelné - náhrada
 • Brk z husy, vůbec ptačí - lehká mysl
 • Brkoslav pták - nevěra v manželství
 • Brno viděti - cesta; do Brna jeti - loučení
 • Brnění v nohou, v lokti cítiti - nervosa
 • Brnění rytířské nositi - těžká nemoc, nebo také šťastně zvládneš každý svůj úlol 13/39; brnění oblékati - svévolně uženeš si nemoc; brnění svlékati - nemoc zvolna odejde; brnění v koutě viděti - vzpomínati budeš; brnění na někom viděti - někdo na tebe vzpomínáhorses1641
 • Brnkati na piano, citeru, kytaru, harfu, housle - netrpělivost, nedočkavost
 • Bryndati pivo - špatné jednání
 • Brod přes vodu viděti - obtížná pouť
 • Broditi se vodou - nastuzení
 • Brok spolknouti - malá nehoda
 • Broky líti - zlý úmysl; broky viděti - postřelení
 • Brokovnici viděti - hádka mezi přáteli; z brokovnice stříleti - prchlivost; nabitou viděti - hádka ve společnosti 11
 • Brom, bromkali z lékárny užívati - zdraví
 • Bronzová věc - falešné přátelství; bronzem věc nějakou natírati - křivé svědectví
 • Broskev viděti - nemožné přání; broskev jísti - onemocnění bohatého
 • Broskve pecku rozbíjeti - namáhavá práce; broskve jádro jísti - někdo tě oklame
 • Brotan s medem užívati - zlý kašel
 • Brouk - krádež; brouka viděti - zloděj na blízku 8/44
 • Brousek - hrubé jednání
 • Brousiti - poranění ostrým nástrojem
 • Brouzdati se travou - letní byt
 • Browning nositi, jej viděti - přepadení; z browningu stříleti, jim mířiti - nepřítel Ti neuškodí
 • Brož zlatou míti, viděti - ztráta milé věci; brož stříbrná - brzké zestárnutí; brož falešná - neupřímná přítelkyně
 • Brožura - zajímavá novina
 • Bručeti - zlost; bručení slyšeti - prudký hněv
 • Brukev viděti, trhati - užitek; brukev jísti - žaludeční choroba
 • Brůnu viděti - opožděná novina, nebo také neočekávaný výdělek 32; ; na brůně seděti, na ní jeti - rychlá novina
 • Brus - ošklivé věci;  v domě míti - klevety 12/47
 • Brusič - cesta za výdělkem
 • Brusinky viděti, trhati - neštěstí v lásce, brusinky jísti - radost z uzdravení
 • Bruskou bránu viděti - zapomenutí
 • Bruslař, brusle - úraz železem; na bruslích jezditi - svedení panny
 • Brusle míti, či na nich jezditi - marné snažení 4/86
 • Brzlík viděti, jísti - nemoc
 • Břečka pití - bolesti v životě
 • Břečťan - věrné přátelství
 • Břehy viděti - očekávání; na břehu býti - nejistota
 • Břemeno nositi - nové vydání;břemeno ztratiti - lepší časy
 • Březový hájek - schůzka, dostaveníčko
 • Březová metla - nezdárné děti
 • Březí krávu viděti - potrat
 • Břidlicí střechu pokrývati - oheň
 • Břidlicová tabulka - psaní, nebo také necudné myšlenky 3/39
 • Břicho malé míti - nedostatek, nebo také špatná pře 55; břicho velké - dobré časy, nebo také potíže při cestování 7/80; břicho odkryté - cizoložství; břicho zakrývati - budeš něco tajiti; břicha bolení míti - hryzení svědomí, nejisté těkání z místa na místo, ale i nevěra 17/39; prázdné míti - útrata 9/57; zdá-li se někomu, že mu břicho roste - mužům čest 27/41/88, ženám pak trudné myšlenky 28/42/89; rozřezané míti - ztráta 49/51
 • Břichomluvce viděti, slyšeti - překvapení; břichomluvcem býti - zábava s přítelem
 • Břišní pás - nemilé výlohy
 • Břitva varuje: Pozor!
 • Bříza - panenství neporušené
 • Buben - dražba; buben slyšeti - zlá pověst 23/77
 • Bubnovati, bubnování slyšeti - tajemství se roznese
 • Bubeník utíkající - prohra, oheň vdomě, či jiná nehoda 2/41
 • Bubínek dětský - pošetilost
 • Bučení slyšeti - nepravdivé řeči, nebo také neštěstí 3
 • Bůček syrový - nemoc; bůček uzený - sháňka po doktorovi
 • Budíček slyšeti - smrt; budíček viděti - změna
 • Buditi někoho - buď opatrný hrozí ti nebezpečí, ale tež nebezpečí smrti 8; koho budíme, procitne-li - ujde tomu nebezpečí
 • Budky pro ptáky - úroda ovoce
 • Budoucnost zkoumati, věštiti - zlé znamení
 • Bůh v oblacích - radost; Bůh na obraze - moc a sláva
 • Buchty viděti - užitek; buchty péci - štěstí, nebo také radostná událost v domácnosti 30; buchty jísti - dědictví, nebo dobré přátelství 8/36; velké viděti - štěstí v rodině 23
 • Bukový strom - brzká radost
 • Bukvice viděti - dluhy; bukvice jísti - pozbudeš majetku
 • Bulhara viděti - najdeš přítele
 • Bulharsky mluviti - cesta do ciziny
 • Bulíka viděti - provedeš hloupost
 • Bulku hráti - nejisté štěstí
 • Burnus dlouhý - skrývání tělesné vady
 • Burské oříšky - bolení hlavy
 • Burše viděti - vystřízlivění
 • Buřič - poplach
 • Buřty malé viděti - nedostatek; buřty velké - marnotratnost; buřty jísti - nemoc, nebo také špatné vyhlídky 13/33
 • Bůstky (šmelc) navlékati - slzy
 • Bušiti do něčeho - najdeš zaměstnání; bušiti do někoho - prosba o půjčku
 • Buvol - mrzuté vyrušení, nemilý host 13/74
 • Bůžek - opětovaná láska
 • Býčí lásku mlsati - zármutek nad zážitky doby dávno minulé 18
 • Býk - nemravnost
 • Byt hledati starost; provětrávati - nemoc 13/83; byt čistiti - dbej na své zdraví 3/89; byt najímati - užitek; z bytu se stěhovati - škoda; byt malý, úzký(těsný) - smrt dobrého přítele a nebo také pohřeb v blízkém příbuzenstvu 19/51/78; byt velký - svatba; byt hezký míti - bezstarostné stáří 13/83; byt nádherně zařízený - velká slavnost v rodině; byt spořádaný - spokojenost; byt nečistý, v nepořádku - choroba; byt svůj v nepořádku míti - čelí k nějaké mrzutosti v blízkém přátelství 6/13/71; být ve sklepě - pohřeb; být v přízemku - pohodlí; být v prvním patře - bohatství; být ve druhém patře - zámožnost; být ve třetím patře - malé příjmy; byt zatopený viděti - nemoc, úzkosti 4/42/51; být ve čtvrtém patře - nedostatek; být v podkroví - nouze; být ve dvoře - opuštěnost; být v zahradě - veselost; být v lese - zdraví; být na venkově - změna; byt měniti - nemilé překvapení 17/63/87
 • Bzučení slyšeti - klepy
 • Zpět na hlavní stranu blogu

  Hodnocení

  1 · 2 · 3 · 4 · 5
  známka: 2 (1x)
  známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

  Komentáře