"Č"

6. květen 2010 | 07.34 |
› 

 • Čabraku viděti - dlouhá jízda, nebo také ze lží ženských vzejde ti mrzutost 5/14
 • Čachry s někým míti - podezřelá věc
 • Čaj vařiti - nastuzení; čaj píti - ulehčení, nebo také ztratíš zbytečně mnoho času prodléváním na místech, kam jsi necílil 33; čajem někoho častovati - vlidné přijetí
 • Čajkáře na ulici viděti - noční hýření

flower030

 • Čajová společnost - klepy
 • Čakan míti - všemu se ubráníš
 • Čalouny - hezký byt
 • Čamaru viděti - slavnost
 • Čamrdu najíti - štěstí; čamrdu ztratiti - nehoda; čamrdu přišívati - zvědavost
 • Čápa viděti - radostná událost v rodině; čápa chytiti - nemoc v šestinedělí; čápa zabíti - bezdětné manželství; čápa krmiti - narození syna; čápa lapajícího žáby viděti - narození dcery; čápů hejno - dvojčata i trojčata
 • Čapí nůsek (rostlina) - žena v naději
 • Čapka vojenská - povýšení
 • Čaponohým býti - mužům výhoda, ženám starosti 27/30
 • Čára dlouhá - dlouhý věk; čára krátká - krátký věk; čára rovná - spokojenost; čára křivá - svízele; čára klikatá - ohrožení, nebo smrt bleskem, také úraz elektrikou; čára tenká - nedostatek; čára tlustá - blahobyt; čára červená - radost
 • Čárkovati - postup
 • Čarodějnice - nepřátelství ženy, ale může hrozit i odjinud 4/24
 • Čarodějník - nepřátelství muže
 • Čarovati - velká škoda
 • Čarovný proutek - štěstí
 • Čáry dohromady spletené - zmatek v domě
 • Čas počítati - peníze
 • Časopis - mnoho zpráv
 • Časopis čísti - zvědavost, ale také značí, že můžeš být podveden 86/89; časopis rozřezávati, nebo trhati - různice
 • Časoznalce dělati - nevděk 22
 • Častovati někoho - bída v příbuzenstvu
 • Čečetka - lehká mysl
 • Čehý! na koně volati - povzbuzení v práci
 • Čekati na někoho - dlouhá chvíle; čekati na milenku, nebo milence - touha; čekati na vůz - stěhování; čekati na pohřební vůz - svatba; čekati na kočár, nebo automobil - pohřeb vzdáleného přítele; čekati na vlak, nebo loď - zmeškáš příhodnou dobu; čekati na východ slunce - zdraví
 • Čekárna u lékaře - starost; čekárna u zubního doktora - vydání; čekárna u advokáta - pře; čekárna nádražní - návrat z cesty
 • Čekan - štěstí; na čekanu vyseti - ponížení; na čekan někoho věšet viděti - potupa; čekan hořící, nebo vyvrácený viděti - vyhnutí se trestu
 • Čekanka - marná touha po ženichu
 • Čeládka na poli - úroda; čeládka spící, nebo jí mnoho míti - škoda na dobytku 2; čeládka při jídle - propuštění ze služby, nebo z práce; čeládku do služby přijímati - starost; čeládku propouštěti za služby - změna v rodině
 • Čelem tlouci o zeď, o stůl - velký zármutek
 • Čelenka - závist
 • Čelist lidskou viděti - smrt zlého člověka; čelist zvířecí - pominutý pes
 • Čelo hladké - spokojenost; čelo svraštělé - starost; čelo nízké - nemravnost; čelo vysoké - myšlenky, nebo také obezřelost na počátku 14; čelo zakryté - hanba; čelo raněné - zrada, nebo také škoda a posměch 32/86/3
 • Čemeřice - silná rýma
 • Čep od sudu - opilství
 • Čepec - svatba, též návštěva tchýně
 • Čepel lesknopucí se viděti - zkrocení hněvu
 • Čepení - nevyhnutelné výdaje
 • Čepice - pokrytectví; čepici, když vítr vezme - vypadávání vlasů; čepici smekati - úcta; vzíti na hlavu - brzká svatba 11; ztratiti - objasnění něčeho 8/16; huňatou slibovati - blízká žena tě bude chtít ošálit 14/55
 • Čepobití slyšeti - pro muže: dokončíš započaté jen s obtížemi 14; pro ženy: nejvyšší čas se rozhodnout 6/16
 • Čermák - zakázání zpěvu; v pokoji létati - štěstí 5
 • Černá zvířata viděti - smutek
 • Černidlo - klevety 11
 • Černoch - ženich, nebo také zpráva z daleka 8
 • Černoška - nevěsta, nabo také zpráva z daleka 8
 • Černý kuba viz: houbovec
 • Čerpadlo - vyzvídání; čerpadlo vrzající - nemilý host
 • Čerpati vodu - pitky
 • Čerta viděti - zlý čin; s čertem se práti - spor o dědictví; před čertem utíkati - nepřízeň představených, nebo také najdeš dobrého přítele 1/30/50; čerta honiti - jistá výhra; čerta s křížem viděti - přání se neuskuteční; čerta na zádech nésti - zlá žena; čertu na zádech seděti - jdeš vstříct zlému; čerta zabíti - radost; za čerta se přestrojiti - staneš se obávanou osobou; čerta na housle hráti viděti - poznáš škodlivého člověka 9; čertovo lejno - nepříjemnost; čerta v těle míti - pro muže sňatek z porodní bábou, ženám potíže s kopulací 17/88
 • Červ lezoucí - nepřítel; červ zabitý, nebo ho zabíti - dobrodiní, radost 37/64; červ v ovoci - někdo tě zradí; červ na zelenině - lehká nemoc; červ na květu - nemoc zdánlivě zdravého; červ v mouce - bída; červ bílý - ublížení dítěti; červ červený - krev; červ černý - smutek, nebo smrt panny; červ žlutý - závistivý příbuzný; červ zelený - zmařená naděje; červ stočený - ztráta snubního prstenu
 • Červánky na obloze - oheň
 • Červen - červenec v kalendáři viděti - výlety
 • Červená zvířata viděti - předčasná radost
 • Červené věci viděti - ostuda
 • Červený šat - ohlášky; vous míti - faleš a nenávist 31/55/61
 • Červenati se - zlé svědomí
 • Červenka - radost v přírodě
 • Červotoče slyšeti - smrt v rodině
 • Červotočivé dřevo - porušené zdraví
 • Čeřen - lhostejnost
 • Česati se - starosti doma, ale také dobrý pořádek 34; česati někoho - starosti příbuzných a přátel; česati loutku - práce špatně placená
 • Česati ovoce - nebezpečí rozšíření nakažlivé nemoci
 • Česky s Němcem mluviti - nedorozumění
 • Česnek viděti - příchod protivné osoby; česnek jísti - budeš nenáviděn; česnek zelený růsti viděti - potěcha z dětí a přátel 20
 • Čest po vojensku vzdávati - mladík bude odveden k vojsku
 • Čěška s ní si pohrávati - mužům nebezpečí, ženám necudnost 25/45
 • Četař - ztráta hvězdičky
 • Četník - vyšetřování
 • Čibuk - dva milence, nebo dvě milenky najednou míti
 • Čiči na kočku volati - neupřímnost
 • Čičorečku viděti, trhati - dlouhé vyjednávání
 • Čihadlo ptáčnické - buď opatrný!; čihadla rozvěšovati - sváry v rodině 18
 • Číhati na někoho - dlouhé čekání
 • Čichati k něčemu - zvědavost
 • Čilimník v květu viděti - radost závistníků
 • Čimčarování vrabce slyšeti - prozrazené tajemství
 • Činely tlouci - ušní neduh
 • Činitelem býti - nestřídmost 38
 • Činky zdvihati, je viděti - veřejné vystoupení
 • Činohru v divadle viděti - mnoho řečí

flower022

eblog.cz/wp-content/uploads/eblog.cz/1ivetta/flower022.gif" title="flower022" class="aligncenter size-full wp-image-937">

 • Činžák - viz: dům
 • Činži platiti - vydání, nebo také starost a bědování 39/73/80; činži nedati - starost; činži bráti - potěšení
 • Číňan - falešný přítel
 • Číňanka - falešná přítelkyně
 • Čípek v hrdle viděti - hubování
 • Čiříkati se viděti - závist sousedů 12
 • Číslo, nebo více čísel viděti - výhra
 • Čísti psaní - novina; čísti knihu - útěcha; čísti v modlidbách - cesta na faru; čísti noviny - nevěř všemu!; čísti nápisy na ulici - dlouhé hledání místa
 • Čistiti něco - uznání; čistiti svůj dům - radost 35/50
 • Čistota v bytě, v domě - spokojenost
 • Číše prázdná - nedostatek; číše plná - blahobyt; z číše píti - vybízí ke střídmosti; číši vylíti - někdo ujde nebezpečí
 • Číšník - nový čeledín, sluha
 • Číšnice - nová služka
 • Čištění hvězd viděti - smrt mnoha lidí, ale také může značit klam 29
 • Čižbu provozovati - lichvářství
 • Čížek letící - ztráta; čížek zpívající - veselost; čížek v kleci - vězení; čížka chytiti - výhra; čížka na svobodu pustiti - špatný dozor; čížek zabitý - smrt veselého člověka
 • Čižmy nositi - srdnatost
 • Článek u řetězu - ztráta svobody
 • Článek čísti - chystání se na studie
 • Člověčí lejno, výkaly - užitek
 • Člověk známý - přátelství; člověk neznámý - nepřátelství
 • Člověka s korunou viděti - v létě dobře, v zimě škodno 1/20/27; vousatého zříti - pozor před pronásledováním 8/41; hovadem viděti - zlého nepřítele získati 30; hrozné postavy člověka viděti - radost 7
 • Člun na vodě - smrt utopením; člun na suchu - zachránění tonoucího; člun potápějící se viděti - starost; člun dnem vzhůru obrácený - zmatek; ve člunu seděti - nejisté post - něco vypátrášavení
 • Člunek tkalcovský - práce špatně placená placená
 • Čmelíky - viděti - vyrážka
 • Čmoud cítiti - nebezpečí ohně
 • Čočka - peníze;čočku vařiti, jísti - užitek, ale také podvod 10
 • Čočka (zvětšovací sklo) viz: lupa
 • Čokoládu viděti - dobrá naděje; čokoládu kousati - vyléčení ze střevního neduhu; čokoládu strouhati - výsměch; čokoládu vařiti - nehospodárnost; čokoládu píti - dobré znamení
 • Čolek viz: salamandr
 • Čpavek cítíti - mdloba z leknutí
 • Čtverák - zármutek
 • Čtveráctví provésti - někomu způsobíš hoře
 • Čtverák (čtyrák) starý - neplatnost, promeškaná lhůta
 • Čtverylku tančiti - dívka se neprovdala, ale také značí veselou a bezstarostnou mysl 16/83/56
 • Čtvrt měsíce viděti na obloze - nespavost
 • Čtvrť městská - hledání nového bytu
 • Čtvrť hovězího - částečná mrtvice
 • Čtvrtek - vzdálené ještě neštěstí
 • Čtvrtiti člověka - dělení se o majetek (pozůstalost)
 • Čvrtiti dobytče - surový cín
 • Čtvrtka papíru čistá - marné vyzvídání; čtvrtka popsaná, potištěná - něco vypátráš
 • Čtvrtni - obsílka na úřad
 • Čtvrtník (čtvrtkrejcar starý) - malá ztráta
 • Čtyřlístek viz: jetelový lístek
 • Čtyřstup v něm choditi - přemůžeš zlo, jež tě brzy stihne 4/14/24
 • Čumák místo obličeje míti - úspěch ve společnosti 7/18
 • Čůrati v místnosti - nesnáze 19; proti větru - nebezpečí pohlavní choroby 31; do výšky - mužům pozvání, ženám starost 13
 • Čvaňhati - úspěch na započaté cestě 2/16

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře